AZASS

Menu
Odkazy

Domov důchodců v Poličce

Domov pro seniory v Bystrém

Půjčovna kompenzačních, rehabilitačních a rekondičních pomůcek

Sociálně aktivizační služby AZASS Polička

Sociální rehabilitace AZASS Polička

Pečovatelská služba AZASS Polička
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM POLIČKA
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY POLIČKA
OBNOVA VOZOVÉHO PARKU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY BOROVÁ A POMEZÍ
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY DOLNÍ LHOTA
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SÁDEK
OBNOVA VOZOVÉHO PARKU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 2
PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY POLIČKA

Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing)

Svazek obcí AZASS

Na základě Směrnice (EU) č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen "Směrnice"), a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon", dostupný na: Zakon-na-ochranu-oznamovatelu.pdf (justice.cz)), byl ve Svazku obcí AZASS, zaveden vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům a ostatním osobám, které byly s organizací v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Níže najdete oznamovací kanály spolu s popisem, jak případné oznámení podat.

S přijatým oznámením se mohou seznámit pouze níže uvedené „příslušné osoby“ ve smyslu Zákona. Veškeré poskytnuté informace jsou v bezpečí a oznamovateli ani dalším osobám Zákonem uvedeným nehrozí žádné odvetné opatření. Nejsme však v rámci Zákona zbaveni oznamovací povinnosti dle § 367 a § 368 zákona č. 40/2009, Sb., trestní zákoník (nepřekažení a neoznámení tam specifikovaného trestného činu).

Příslušné osoby:

Mgr. Vít Češka
telefon: 731 043 601
e-mail: info@azass.cz

Mgr. Zdeňka Martinková
telefon: 732 453 019
e-mail: administrativa.ps@azass.cz

Možnosti podání oznámení

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

1. Písemně
  • Prostřednictvím oznamovacího formuláře (preferovaný způsob) zde. Oznámení pak lze sledovat zde použitím tlačítka „Zkontrolovat oznámení“ po zadání unikátního klíče, který získáte odesláním oznámení. Pravděpodobně budete příslušnou osobou požádáni o doplnění informací a budete vyrozuměni o řešení vašeho oznámení. Proto si, prosím, klíč k vašemu oznámení bezpečně uložte.
  • Písemně na adresu: jméno „příslušné osoby“, Svazek obcí AZASS; Palackého nám. 160; 572 01 Polička.

Obálku označte, prosím, textem: „NEOTVÍRAT - pouze do rukou příslušné osoby“

2. Ústně

Prostřednictvím oznamovacího formuláře zde můžete rovněž nahrát hlasový záznam.

3. Osobním jednáním

Příslušné osobě po sjednání osobní schůzky s „příslušnou osobou“ na výše uvedených kontaktech. „Příslušná osoba“ o takovém oznámení vyhotoví protokol.

Prostřednictvím externího oznamovacího kanálu:

Oznámením dle Zákona je upozornění na jednání, které:

  • má znaky trestného činu
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech stanovených Zákonem (např. finanční služby, daně z příjmů právnických osob, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí aj.)

Z rozhodnutí vedení naší organizace lze zavedený vnitřní oznamovací kanál (viz výše) využít i v případě, že byste se stali svědky neetického či protiprávního jednání, které sice Zákon nezahrnuje, ale o kterém není snadné mluvit osobně. Prostřednictvím tohoto kanálu nám můžete bezpečně posílat i návrhy na zlepšení, dotazy nebo jakoukoliv jinou zpětnou vazbu. Budeme se zabývat i anonymními oznámeními, pokud budou konstruktivní a smysluplná.

Jak správně učinit oznámení

  • vždy oznamujte pravdivé informace, vědomě nepravdivé oznámení může být sankcionováno
  • buďte co nejvíce konkrétní - podrobně popište situaci a osoby, kterých se oznámení týká, a napište co nejvíce detailů
  • pokud je potřeba, nahrajte i přílohy

Ochrana osobních údajů

Příslušné osoby jsou povinny vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních a uchovávat oznámení podaná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému včetně dokumentů souvisejících s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením mají přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušné osoby.

Vyloučení oznámení

Svazek obcí AZASS vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

V Poličce dne 13. 12. 2023

Mgr. Ing. Libor Stráník
Svazek obcí AZASS

regrafika © 2007 ▪ http://www.regrafika.cz