Sociálně aktivizační služby AZASS Polička

Odkazy

Jedná se o službu, při které je především prováděn nácvik činností, které vedou ke zvýšení celkové samostatnosti a soběstačnosti klienta, zejména při osobní hygieně a péči o vlastní osobu a při běžných úkonech v domácnosti.

Ambulantní služba je poskytována přímo v areálu AZASS (nemocnice) v pracovních dnech.

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby v krizi a senioři se sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, kteří potřebují pomoc k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností.

Služba je přednostně poskytována žadatelům, kteří mají bydliště v obcích regionu Poličska, resp. teritoriu Svazku obcí AZASS.

Základní činnosti služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením dle § 66 zákona č. 108/2006, Sb., o sociálních službách:

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity,
b) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
    1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
    2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Další informace o poskytované službě:

Svazek obcí AZASS, pracoviště Eimova 294, 572 01 Polička
telefon: 461 722 700, kl. 452, 131
fax: 461 725 951
e-mail: azass@tiscali.cz

regrafika © 2010 ▪ http://www.regrafika.cz