Sociální rehabilitace AZASS Polička

Odkazy

loga
V r. 2010 - 2013 je služba financována z Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby.

Co nabízíme?

Sociální rehabilitace AZASS Polička zajišťuje ambulantní formou sociální službu dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách "sociální rehabilitace", která obsahuje tyto základní činnosti:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Cílovou skupinou služby jsou dospělé osoby, které mají sníženou soběstačnost a zejména z důvodu onemocnění, zdravotního postižení či ztráty orientace a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby vedoucí k udržení či opětovnému získání potřebné míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti a k návratu do svého přirozeného prostředí (či setrvání v něm). Služba je přednostně poskytována žadatelům s trvalým bydlištěm v obcích Svazku obcí AZASS (Poličska) a klientům (pacientům) LDN Polička.

Službu neposkytujeme osobám,

  • u nichž je při jednání o poskytnutí služby zjištěna akutní fáze psychiatrického onemocnění, které se může projevit agresivním jednáním, směřujícím k ohrožení vlastního zdraví, zdraví zaměstnanců nebo k poškození majetku
  • u nichž je při jednání o přijetí zjištěna závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách, které pod jejich vlivem obtěžují, omezují nebo ohrožují okolí či vlastní osobu
  • jejichž požadavky na poskytovanou péči překračují okruh základních činností služby dané § 70, odst. (2) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Poslání služby

Posláním služby je zlepšit kvalitu života těm občanům, kteří se ocitli v nepříznivých sociálních situacích vlivem nemoci, zdravotního postižení či ztráty orientace a poskytovat jim podle jejich osobních potřeb a v souladu s jejich zájmy a představami přiměřenou podporu a nácvik směřující k dosažení či udržení jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Naše cíle

Dlouhodobě poskytovat kvalitní sociální službu v souladu se standardy kvality sociálních služeb a moderními směry v oblasti sociálních služeb.

Poskytovat sociální službu, která je uzpůsobená požadavkům našich uživatelů a která bude v maximální možné míře zohledňovat osobní přání a potřeby uživatelů (klientů).

Poskytovat kvalitní a potřebnou sociální službu zapadající do funkčního spektra sociálních služeb poskytovatele.

Naše zásady

  • Podporovat, rozvíjet a udržovat schopnosti a samostatnost uživatelů, v tomto jim zajistit jim potřebnou podporu
  • Středem zájmu je vždy uživatel, jeho oprávněné potřeby a zájmy
  • Respektování přání
  • Ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj k uživatelům služby
  • Uznání a respektování osobních práv a svobod a bezpečnosti uživatelů, respektování důstojnosti
  • Mlčenlivost

Další důležité informace

Služba je poskytována v areálu zdravotních a sociálních služeb (nemocnice) v Poličce. Jde zejména o zácvikový byt s obytnou místností, bezbariérovou koupelnou, WC a dílnou v suterénu objektu D. Slouží především k nácviku činností, které vedou ke zvýšení celkové samostatnosti a soběstačnosti klienta při péči o vlastní osobu a při běžných úkonech v domácnosti. V případě některých činností (vycházky, doprovod na úřady apod.) je služba poskytována rovněž mimo areál.

Služba je poskytována v pracovní dny v době od 6.30 do 15.00 hod.

Kolik Vás služba bude stát?

Poskytování služby "Sociální rehabilitace AZASS Polička" je bezplatné.

Služba "Sociální rehabilitace" Svazku obcí AZASS jako součást Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby

Kde nás najdete, kde je možné získat více informací?

Svazek obcí AZASS, pracoviště Eimova 294, 572 01 Polička
Najdete nás zde.

Vedoucí úseku soc. služeb
tel.: 461 722 700, kl. 452
e-mail: azass@tiscali.cz

Sociální pracovník
tel.: 461 722 700, kl. 455
e-mail: ssi.azass@tiscali.cz

Pracovníci v sociálních službách
tel.: 461 722 700, kl. 244, 243

Aktualizace 15.11.2012

foto1

foto2

foto3

foto4

regrafika © 2010 ▪ http://www.regrafika.cz