Pečovatelská služba AZASS Polička

Odkazy

V současné době zajišťujeme pečovatelskou službu v obcích Borová, Březiny, Oldřiš, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Telecí, Lubná, Sebranice, Široký Důl a Sádek.

Co nabízíme?

Zajištění sociální služby dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách "Pečovatelská služba":

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

 1. senioři
 2. osoby se zdravotním postižením
 3. osoby s chronickým onemocněním
 4. rodiny s dětmi

Cílovou skupinou služby jsou částečně samostatné osoby, které však mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení, samoty či ztráty orientace a jejichž situace vyžaduje krátkodobou pomoc druhé osoby. Bez této pomoci by nemohly setrvat ve svém přirozeném prostředí a tuto pomoc jim nemohou zajistit rodinní příslušníci ani jiné blízké osoby. Služba je přednostně poskytována žadatelům s trvalým bydlištěm v obcích Svazku obcí AZASS (Poličska).

Okruh osob, kterým není služba určena
(negativní vymezení cílové skupiny)

Služba není určena osobám,

 • jejichž požadavky na poskytovanou péči překračují okruh základních činností pečovatelské služby dané § 40, odst. (2) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • které nespadají do cílové skupiny - okruh osob, kterým je služba určena.

Poslání

Posláním naší služby je zlepšit kvalitu života občanům, kteří se ocitli v nepříznivých sociálních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí, zdravotním postižením či ztrátou orientace a poskytnout jim podle jejich osobních potřeb a v souladu s jejich zájmy a představami přiměřenou podporu tak, aby mohli žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech.

Cíle

 • Dlouhodobě poskytovat kvalitní sociální službu v souladu s příslušnými právními normami, v souladu se standardy kvality sociální péče a moderními směry v oblasti sociální péče.
 • Poskytovat sociální službu, která je uzpůsobená požadavkům našich uživatelů a která bude v maximální možné míře zohledňovat osobní přání a potřeby uživatelů.
 • Podporovat, rozvíjet a udržovat schopnosti, možnosti a samostatnost uživatelů, zajistit jim potřebnou podporu a nezávislost.
 • Zachovat vazby uživatelů s rodinou s blízkými a další přirozené vazby, usilovat o to, aby se uživatelé nedostali do sociálního vyloučení, popřípadě jim pomáhat z této situace najít východisko.
 • Zajistit informovaností a poskytováním kvalitních služeb trvalý zájem uživatelů.

Zásady

 • Středem zájmu je vždy uživatel, jeho oprávněné potřeby a zájmy
 • Respektování osobních potřeb uživatelů
 • Ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj k uživatelům
 • Uznání a respektování osobních práv a svobod a bezpečnosti uživatelů
 • Zamezení sociálního vyloučení uživatelů
 • Podpora soběstačnosti uživatelů, umožnění uživatelům v maximální možné míře využít nabídky a možností okolního společenského prostředí
 • Podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů
 • Uplatnění týmové práce, dobrých vztahů a dobré komunikace na pracovišti
 • Podpora odborného personálu v zátěžových situacích

Praktické informace a dokumenty

Žádost o poskytnutí služby
Informace pro zájemce pečovatelské služby
Časté otázky a odpovědi
Ceník za poskytované služby
Návrh smlouvy o poskytování služby
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Leták k pečovatelské službě
Pravidla o poskytování pečovatelské služby
Pravidla pro podání stížnosti

Kde nás najdete, kde je možné získat více informací?

Svazek obcí AZASS, pracoviště Eimova 294, 572 01 Polička
e-mail: azass@tiscali.cz

Pracovní doba služby: pondělí – pátek 7:00 – 15:30

Sociální pracovnice
tel.: 461 722 700, kl. 455; 737 432 644

Pečovatelky:
tel. 604 120 419, 605 155 797
- Borová, Březiny, Oldřiš, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Telecí, Sádek

tel. 739 768 219
- Lubná, Sebranice, Široký Důl

nebo se informujte na Vašem obecním úřadě

regrafika © 2010 ▪ http://www.regrafika.cz