Domov důchodců v Poličce

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov důchodců v Poličce
Palackého nám. 160
572 01 Polička
e-mail
ddpolicka@tiscali.cz
telefon
461 722 700
734 673 693
Napište nám
Aktuality

17. dubna 2024

Ve středu 17. dubna si pro nás děti s učitelkami z MŠ Palackého náměstí připravily... více...

12. dubna 2024

V pátek 12. dubna od 9:30 čeká naše klienty autorské čtení cestovatelky Dagmar z její knihy... více...

4. dubna 2024

Miriam Kašparová zahraje na housle irské tradicionály, díky kterým nás přenese do zeleného... více...

22. března 2024

V pátek 22. března v 9:30 zveme naše klienty do společenské místnosti v suterénu na... více...

20. března 2024

K oslavě prvního jarního dne si aktivizační pracovnice připravily pro naše klienty jarní... více...
ODKAZY
SPOLUPRACUJEME

Pro pozůstalé

Připravili jsme pro Vás stručný souhrn informací, které Vám pomůžou zorientovat se v tom, co Vás čeká po úmrtí Vašeho blízkého.

Úmrtí v domově

Při podezření z úmrtí volá zaměstnanec domova (zpravidla staniční sestra, popř. zdravotní sestra ve službě) lékaře, který uživatele prohlédne a pokud úmrtí potvrdí, vystaví tzv. ohledací list (o prohlídce mrtvého). Lékař informuje rodinu o úmrtí uživatele. Na rodině je nyní zajištění pohřební služby. Osobní věci a doklady zemřelého si po domluvě se sociální pracovnicí musí vyzvednout někdo z příbuzných zesnulého. 

Úmrtí v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení

Při úmrtí v nemocnici vystaví ohledací list ošetřující lékař a zemřelého obvykle převezou na patologii (pokud je nařízena pitva) a informují rodinu zesnulého (ne však domov). Osobní věci zemřelého si musí vyzvednout někdo z příbuzných zesnulého, a to jak v nemocnici, tak v domově po domluvě se sociální pracovnicí. Převoz mrtvého většinou vyřizuje pohřební služba.

Volba pohřebního ústavu

Je na Vás, abyste vybrali pohřební službu, která bude zajišťovat smuteční obřad (např. Pohřební služba Polička, Petr Němec – tel. 736 629 440). Hlášení na matriku bude zajišťovat pohřební služba, vypravitel pohřbu musí pohřební službě:

  • předložit doklady po zemřelém – občanský průkazu zesnulého, oddací list (v případě, že byl vdaný/ženatý), úmrtní list manžela/ manželky (v případě, že byl ovdovělý), popř. rodný list (v případě, že byl svobodný nebo rozvedený)
  • přinést ošacení do rakve
  • předložit rodný list a občanský průkaz objednatele pohřbu, v případě, že jde o blízkého příbuzného (na doložení příbuzenského vztahu). Pokud je objednatel vzdálený příbuzný, nemusí dokládat žádné doklady.

Nahlášení úmrtí na matriku

K zápisu úmrtí do matriční knihy je oprávněný matriční úřad, v jehož správním obvodu došlo k úmrtí, tzn. Městský úřad v Poličce (popř. jiný matričná úřad, dle místa úmrtí). Pro nahlášení úmrtí je nutné předložit doklady po zemřelém (OP, kopie rodného listu, kopie oddacího listu). Doručení Listu o prohlídce mrtvého zajistí lékař, který zemřelého ohledá (zpravidla RZP). Úmrtní list bude po vystavení matrikou zaslán nejbližšímu příbuznému (vypraviteli pohřbu).

Volba obřadu
Nejčastěji jsou vypravovány 3 typy pohřbu:

  • tiché zpopelnění bez obřadu
  • rozloučení v obřadní síni nebo v kostele s následným pohřbením do hrobu nebo zpopelněním (kremací)
  • pohřeb s uložením do rakve

Dědické řízení

Dědické řízení zajišťuje příslušný soud, v jehož obvodu měl zesnulý (zůstavitel) naposledy bydliště, kde zůstavitel zanechal majetek.

Základem pro vypořádání dědictví mezi více dědici je soupis aktiv (vklady na vkladních knížkách, účtech u peněžních ústavů, členské podíly v družstvech, zůstatek hotovosti na depozitním kontě uživatele v domově apod.) a pasiv (dědictví přiměřené náklady pohřbu, dluhy zůstavitele). Soud vychází z listinných důkazů, shodných výpovědí účastníků, výslechu svědků i dalších důkazů.

Osobou pověřenou vypořádat dědictví je notář, který působí jako tzv. soudní komisař, za jehož práci mu náleží odměna, náhrada za promeškaný čas a náhrada hotových výdajů. Notář nejprve zjišťuje údaje o osobách dědiců a dědickém titulu, na jehož základě mají být dědici povoláni k dědění (ze zákona, v pozůstalosti), dále zda zůstavitel zanechal závěť, dědickou smlouvu, odkaz a její obsah. Notář se řídí dědickým právem. Pokud zůstavitel nezanechal majetek nebo majetek nepatrné hodnoty, dojde k zastavení řízení a majetek se může vydat tomu, kdo se postaral o pohřeb (zpravidla dědictví do výše přiměřených nákladů na pohřeb). Nedojde-li k zastavení řízení, vyrozumí notář dědice o jejich dědickém právu a o možnosti odmítnout dědictví.

Konečnou fází řízení o dědictví je vydání usnesení, kterým soud:

  • potvrdí nabytí dědictví jednomu dědici
  • potvrdí, že dědictví, které nenabyl žádný dědic, připadlo státu
  • schválí dohodu o vypořádání dědictví nebo dohodu o přenechání předluženého dědictví k úhradě dluhů
  • potvrdí nabytí dědictví podle dědických podílů, nedojde-li mezi dědici k dohodě

Na základě tohoto usnesení vydá administrativní pracovnice domova dědici odpovídající *dědictví.

*Aby bylo dědictví možné vyplatit, je dědic povinen přinést originál usnesení (nebo jeho úředně ověřenou kopii) s vyznačenou doložkou nabytí právní moci (tento dokument si musíme ponechat) a svůj občanský průkaz.

PRO VYDÁNÍ DĚDICTVÍ SI, PROSÍM, SJEDNEJTE SCHŮZKU V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU TELEFONICKY NA ČÍSLE 603 298 669.

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2009 ▪ http://www.regrafika.cz