Domov důchodců v Poličce

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov důchodců v Poličce
Palackého nám. 160
572 01 Polička
e-mail
ddpolicka@tiscali.cz
telefon
461 722 700
731 043 601
Napište nám

Veřejný závazek

1. Poslání

Posláním Domova důchodců v Poličce (dále jen „domov“) je dlouhodobě poskytovat kvalitní sociální službu v souladu se zájmy a představami uživatelů – klientů domova, zejména udržení a podpora jejich plnohodnotného, důstojného a bezpečného života a zachování jejich přirozených sociálních vazeb.

2.Cíle 

 • Dlouhodobě poskytovat kvalitní sociální službu v souladu s příslušnými právními normami, v souladu se standardy kvality sociální péče a moderními trendy v oblasti sociální péče.
 • Poskytovat sociální službu, která je  uzpůsobená požadavkům našich uživatelů – klientů domova a která bude v maximální možné míře zohledňovat individuální přání a potřeby klientů.
 • Podporovat a udržovat schopnosti a samostatnost uživatelů – klientů domova, zajistit jim potřebnou podporu při zabezpečování základních životních potřeb, nabídnout jim a přiměřeně je aktivizovat k účasti na volnočasových aktivitách
 • Poskytnout uživatelům – klientům domova důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života
 • Zachovat vazby klientů s rodinou s blízkými a další sociální vazby, v maximální možné míře umožnit život vně domova a využití místních institucí, usilovat o to, aby se uživatelé nedostali do sociální izolace, popřípadě jim pomáhat z této situace najít východisko
 • Vytvářet a udržovat příjemné „domácí“ prostředí v domově, zajišťovat pocit bezpečí uživatelů - klientů.

3. Zásady

 • Středem zájmu je vždy uživatel – klient domova, jeho oprávněné potřeby a zájmy
 • Ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj k uživatelům - klientům 
 • Uznání a respektování osobních práv a svobod a bezpečnosti uživatelů – klientů domova
 • Respektování individuálních potřeb uživatelů při zohlednění všech aspektů a souvislostí 
 • Zamezení sociální izolace klientů
 • Podpora soběstačnosti uživatelů, umožnění uživatelům – klientům domova v maximální možné míře využít nabídky a možností okolního společenského prostředí  
 • Vytváření prostředí blízkého běžnému způsobu života 
 • Podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů
 • Uplatnění týmové práce, dobrých vztahů a dobré komunikace na pracovišti
 • Podpora odborného personálu v zátěžových situacích
 • Dodržování platných právních předpisů České republiky při poskytování sociální služby
 • Dodržování vnitřních pravidel uživateli i poskytovatelem sociální služby

4. Rozvojové cíle organizace (poskytované služby)

V letech 2016 - 2017
Upravit prostory 1. podzemního podlaží (suterénu) tak, aby mohly být lépe využity pro potřeby služby.

Ve spolupráci s vlastníkem areálu úprava areálu v okolí budovy domova, postupná realizace úpravy komunikací, parkových a odpočinkových ploch s cílem dosažení vyšší využitelnosti těchto vnějších prostor ze strany uživatelů sociální služby a jejich blízkých.

 

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2009 ▪ http://www.regrafika.cz