Středisko sociální integrace

Menu
Odkazy
46022

Tento projekt je spolufinancován evropsku unií

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování je metoda, která umoľňuje navrhovat a vytvářet strukturu sociálních sluľeb na úrovni obcí i větších územních celků tak, aby tato vyhovovala a odpovídala místním specifikům a potřebám jednotlivých občanů.

Na procesu komunitního plánování participují tři skupiny - zadavatelé (přebírají zodpovědnost za vybavenost určitého území co do kvantity a druhů sociálních sluľeb, jsou současně koordinátory plánovacího procesu a následně provoz sluľeb spolufinancují), poskytovatelé (subjekty, jeľ své sociální sluľby nabízejí veřejnosti) a uľivatelé (fyzické osoby, jimľ jsou sociální sluľby určeny a jejichľ názory, přání a potřeby jsou pro výstupy plánování zcela určující).

Při plánování sociálních sluľeb se vychází zejména z porovnání aktuální nabídky sociálních sluľeb se zjištěnými potřebami uľivatelů (i potenciálních). Výsledek provedeného srovnání slouľí jako jeden z klíčových podkladů pro zformulování priorit ve sféře sociálních sluľeb.

Středisko sociální integrace sestavilo komunitní plán pro region Svazku obcí AZASS v roce 2006. Jeho první verze byla schválena výborem svazku v prosinci téhoľ roku a akceptována zastupitelstvy členských obcí v době od února do května 2007.

V rámci aktivit spojených s komunitním plánováním vydalo Středisko ve spolupráci s Městem Polička  v červenci roku 2007 informativní publikaci nazvanou Průvodce občana sociálními sluľbami.

Oficiální materiály všeobecně pojednávající o ko- munitním plánování, jakoľ i metodické příručky a průvodce, naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí:
http://www.mpsv.cz/cs/844.

Redakční systém MaRS 1.1 ▪ regrafika © 2007 ▪ http://www.regrafika.cz